Thirumala Giri Raya - Lyrics


Song: Thirumalai Giri Raaya

tirumala giri raaya daevaraahutta raaya
suratibinnaaNaraaya suguNakOnaeTi raaya

sirulasiMgaararaaya cheluvapu timmaraaya
sarasavaibhavaraaya sakalavinOdaraaya
varavasaMtamularaaya vanitalaviTaraaya
gurutaina taegaraaya challabarimaLaraaya

golletalavuddaMDaraaya gOpaalakRshNaraaya
challuvedajaaNaraaya challabarimaLaraaya
chellubaDidharmaraaya chepparaanivalaraaya
kollalaina bhOgaraaya koMDalakOnaeTiraaya

saamasaMgeeta raaya sarvamOhanaraaya
dhaamavaikuMTharaaya daityavibhaaLaraaya
kaamiMchi ninnu gOritae garuNiMchitivi nannu
SreemaMtuDa neeku jaya Sree vaeMkaTaraaya


The festivals and rituals at Tirumala Temple


Post a Comment

You might also like to hear